2. ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಭಾಗ - 2 - ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

Beginner 5(1 Ratings) 120584 Students enrolled
Created by Poorna Nanda Last updated Wed, 02-Jun-2021 Kannada
What will i learn?
 • ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

Curriculum for this course
13 Lessons 01:15:50 Hours
ಪರಿಚಯ
1 Lessons 00:05:50 Hours
 • ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕಾ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 – ವೇದ ಮತ್ತು ವೇದಾರ್ಥ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 – ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 - ಧರ್ಮ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ವಿಧಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 5 – ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 6 – ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 7 – ವೈಧಿಕ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 8 – ಯಜ್ಞದ ಅನುಷ್ಠಾನ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 9 – ಉಪಾಸನೆ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 10 – ಜ್ಞಾನ (ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ) 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 11 – ವೈಧಿಕ ಸಮಾಜ 00:05:50
 • ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ - ಭಾಗ - 2 - ಮುಕ್ತಾಯ 00:05:50
Requirements
 • ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯಕ .
 • ಭಾಗ - 2 - ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ - ಅಧ್ಯಯನ
+ View more
Description

 ಭಾಗ - 2 -  ಕರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ 

ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಅಧ್ಯಾಯ 1 – ವೇದ ಮತ್ತು ವೇದಾರ್ಥ  

ಅಧ್ಯಾಯ 2 – ಪರಬ್ರಹ್ಮ  ಮತ್ತು ಆತ್ಮ 

ಅಧ್ಯಾಯ 3 - ಧರ್ಮ 

 ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ವಿಧಗಳು 

ಅಧ್ಯಾಯ 5 – ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ 

ಅಧ್ಯಾಯ 6 – ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ 

ಅಧ್ಯಾಯ 7 – ವೈಧಿಕ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ 

ಅಧ್ಯಾಯ 8  – ಯಜ್ಞದ ಅನುಷ್ಠಾನ 

ಅಧ್ಯಾಯ 9 – ಉಪಾಸನೆ 

ಅಧ್ಯಾಯ 10 – ಜ್ಞಾನ (ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ)

ಅಧ್ಯಾಯ 11 – ವೈಧಿಕ ಸಮಾಜ 

+ View more
Other related courses
01:05:54 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 766 Free
00:30:14 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 185 Free
00:25:20 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 105 Free
00:37:13 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 160 Free
00:34:02 Hours
Updated Wed, 19-Aug-2020
5 74 Free
About the instructor
 • 58 Reviews
 • 13762 Students
 • 34 Courses
+ View more

Sri Poornananda is a Orthodox Practitioner of Vedic Hinduism. Born in Bangalore to a traditional Brahmin family, he has completed post graduation in Computers, and worked in many organizations. He was also the head of many Manuscript Preservation Projects. From the birth, he is studying and practicing the orthodox Vedic practices, and in recent times working on many projects which will enable technology to simplified learning of Vedic Shastras.

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Thu, 01-Jul-2021
  Piyush Sancheti
Free
Includes:
 • 01:15:50 Hours On demand videos
 • 13 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other